Hacer tests online

Logo de Test Sanidad.com

Este test está formado por 33 preguntas con 4 posibles respuestas para cada una.

Las preguntas en blanco (sin contestar) se contarán como un error en el resultado final del test.

Una vez hayas respondido a todas las preguntas, pulsa el botón corregir que tienes al final de la página para ver los resultados.

1. Cando se conclúe un expediente remítese ao:

a) Secretario

b) Órgano que haxa de decidir.

c) Presidencia.
2. ¿Cando cesa O persoal interino?

a) Cando o estableza o Pleno

b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.

c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
3. Nun ordenador son periféricos de entrada:

a) O rato e o monitor.

b) O escaner e o lector de código de barras

c) Impresora e Modem.
4. Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:

a) Documento de WordPerfect

b) Documento HTML.

c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
5. O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:

a) O 1 e o 2

b) O -1 e o 0

c) O 0 e o 1
6. A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:

a) 27 de febreiro de 1993.

b) 27 de agosto de 1992.

c) 26 de novembro de 1992.
7. Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :

a) O Estado.

b) As Comunidades Autónomas correspondentes.

c) Todas as respostas son correctas.
8. O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:

a) 210 x 297

b) 297 x 420

c) 420 x 594
9. Os servizos da rede:

a) Son programas a os que podemos acceder na rede

b) Son os datos a os que podemos acceder na rede

c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
10. O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:

a) Na unidade de rolo de transferencia de imaxes

b) No panel de control

c) Na unidade de banda de fusión
11. Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:

a) Velar polo bo uso das instalacións

b) Asistir á celebración do evento

c) Controlar a venda de entradas
12. A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:

a) 10 días a partir da data na que foi dictado

b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída

c) Non existe prazo de entrega
13. Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:

a) Punto de intersección

b) Cruceta

c) Cela
14. O correo electrónico ou e-mail:

a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente

b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente

c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
15. ¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?

a) Alfabética de título

b) Sistemática

c) Alfabética de autor
16. O sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:

a) Cifras árabes

b) Números romanos

c) Con números romanos e letras maiúsculas
17. A signatura topográfica é:

a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca

b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca

c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
18. Cando se rexistra unha obra en varios volumes:

a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume

b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa

c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
19. Unha característica que distingue a un funcionario interino é:

a) Ser de carreira

b) A transitoriedade do seu nomeamento

c) Ser persoal eventual
20. ¿Qué é o expurgo?

a) A destrucción física de documentos non válidos

b) A reconstrucción de documentos eliminados

c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
21. O procedemento administrativo pode iniciarse:

a) De oficio exclusivamente

b) De oficio ou por acordo do órgano competente

c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
22. Son tipos de campo en Ms Access:

a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.

b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.

c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
23. ¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?

a) Prestación de servicios sociais

b) Tratamento de residuos

c) Biblioteca pública.
24. ¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?

a) O Art. 25.1

b) O Art. 29.2

c) O Art. 21.3
25. Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?

a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0

b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express

c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
26. ¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?

a) Os periféricos

b) A memoria central

c) A CPU
27. ¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?

a) WORD-STAR

b) WORD PERFECT

c) PC-WORD
28. ¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?

a) Controlar as entradas de estas no Centro

b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse

c) As dúas anteriores son correctas.
29. ¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?

a) O Alcalde

b) O Pleno

c) A Xunta de Goberno Local.
30. O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:

a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.

b) O Estatuto dos Traballadores

c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
31. ¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?

a) Propia.

b) Plena.

c) Organizativa.
32. Os elementos do municipio son:

a) Alcalde e Concelleiros.

b) O territorio, a poboación e a organización

c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
33. ¿Que artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?

a) 140

b) Ningún artigo da Constitución establece o principio de autonomía para os municipios

c) 142