Hacer tests online

Logo de Test Sanidad.com

Este test está formado por 33 preguntas con 4 posibles respuestas para cada una.

Las preguntas en blanco (sin contestar) se contarán como un error en el resultado final del test.

Una vez hayas respondido a todas las preguntas, pulsa el botón corregir que tienes al final de la página para ver los resultados.

1. ¿Qué artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?

a) 140

b) Ningún artigo da Constitución establece o principio de autonomía para os municipios

c) 142
2. ¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?

a) Propia.

b) Plena.

c) Organizativa.
3. Os elementos do municipio son:

a) Alcalde e Concelleiros.

b) O territorio, a poboación e a organización

c) As comisiones informativa, os Tenentes de Alcalde e os Concelleiros
4. O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:

a) O Estatuto dos Funcionarios Laborais da Administración do Estado.

b) O Estatuto dos Traballadores

c) O Estatuto Básico do Persoal Laboral da Comunidade Autónoma.
5. ¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?

a) O Alcalde

b) O Pleno

c) A Xunta de Goberno Local.
6. ¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?

a) Controlar as entradas de estas no Centro

b) Indicarlles a Unidade ou Oficina á que han de dirixirse

c) As dúas anteriores son correctas.
7. ¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?

a) Os periféricos

b) A memoria central

c) A CPU
8. ¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?

a) WORD-STAR

b) WORD PERFECT

c) PC-WORD
9. Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?

a) Netscape Navigator 4.6 e Internet Explorer 5.0

b) Netscape Navigator 4.6 e Outlook Express

c) Internet Explorer 5.0 e Outlook Express
10. ¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?

a) O Art. 25.1

b) O Art. 29.2

c) O Art. 21.3
11. ¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?

a) Prestación de servicios sociais

b) Tratamento de residuos

c) Biblioteca pública.
12. Son tipos de campo en Ms Access:

a) Texto, autonumérico, memo, moeda, hipervínculo, macros.

b) Numérico. Si/no. Obxecto Ole, dataa/hora, formulario.

c) Texto, numérico, Autonumérico, asistente para búsquedas.
13. O procedemento administrativo pode iniciarse:

a) De oficio exclusivamente

b) De oficio ou por acordo do órgano competente

c) De oficio ou a solicitude de persoa interesada
14. ¿Qué é o expurgo?

a) A destrucción física de documentos non válidos

b) A reconstrucción de documentos eliminados

c) Ningunha das respostas anteriores é correcta
15. Unha característica que distingue a un funcionario interino é:

a) Ser de carreira

b) A transitoriedade do seu nomeamento

c) Ser persoal eventual
16. Cando se rexistra unha obra en varios volumes:

a) Asignáselle un número de rexistro a cada volume

b) Asignáselle un número de rexistro a cada volume e outro á obra completa

c) Asignáselle o mesmo número de rexistro a todos os volumes
17. A signatura topográfica é:

a) O número de orde que se da a unha obra cando entra na biblioteca

b) Un signo formado por cifras e letras que indica o lugar físico que ocupa o libro na biblioteca

c) A etiqueta que se pon no lombo do libro
18. el sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:

a) Cifras árabes

b) Números romanos

c) Con números romanos e letras maiúsculas
19. ¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?

a) Alfabética de título

b) Sistemática

c) Alfabética de autor
20. Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:

a) Punto de intersección

b) Cruceta

c) Cela
21. O correo electrónico ou e-mail:

a) Permite enviar mensaxes escritos unicamente

b) Permite enviar mensaxes escritos e imaxes unicamente

c) Permite enviar mensaxes escritos e arquivos
22. A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:

a) 10 días a partir da data na que foi dictado

b) 15 días desde a data que consta no rexistro de saída

c) Non existe prazo de entrega
23. O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:

a) Na unidade de rolo de transferencia de imaxes

b) No panel de control

c) Na unidade de banda de fusión
24. Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:

a) Velar polo bo uso das instalacións

b) Asistir á celebración do evento

c) Controlar a venda de entradas
25. Os servizos da rede:

a) Son programas a os que podemos acceder na rede

b) Son os datos a os que podemos acceder na rede

c) Son os recursos compatibles a os que podemos acceder a través da rede
26. O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:

a) 210 x 297

b) 297 x 420

c) 420 x 594
27. Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :

a) O Estado.

b) As Comunidades Autónomas correspondentes.

c) Todas as respostas son correctas.
28. A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:

a) 27 de febreiro de 1993.

b) 27 de agosto de 1992.

c) 26 de novembro de 1992.
29. O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:

a) O 1 e o 2

b) O -1 e o 0

c) O 0 e o 1
30. Nun ordenador son periféricos de entrada:

a) O rato e o monitor.

b) O escaner e o lector de código de barras

c) Impresora e Modem.
31. Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:

a) Documento de WordPerfect

b) Documento HTML.

c) Documento de texto Ms-Dos con deseño.
32. ¿Cando cesa O persoal interino?

a) Cando o estableza o Pleno

b) Cando se cumpra o termino do seu contrato.

c) Cando a súa praza sexa ocupada por persoal funcionario de carreira.
33. Cando se conclúe un expediente remítese ao:

a) Secretario

b) Órgano que haxa de decidir.

c) Presidencia.