Test nº 80 de Personal Subalterno

Logo de Test Sanidad.com

Este test está formado por 33 preguntas con 4 posibles respuestas para cada una.

Puedes encontrar más tests de esta categoría en Tests de Personal Subalterno

Las preguntas en blanco (sin contestar) se contarán como un error en el resultado final del test.

Una vez hayas respondido a todas las preguntas, pulsa el botón corregir que tienes al final de la página para ver los resultados.

1. Cando se conclúe un expediente remítese ao:
2. ¿Cando cesa O persoal interino?
3. Nun ordenador son periféricos de entrada:
4. Se queremos crear unha páxina Web con Ms Word, debemos gardar o arquivo como:
5. O código binario utilizado polos ordenadores esta baseado na utilización de:
6. A Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común é de:
7. Os municipios exercen competencias delegadas con arranxo á lexislación de :
8. O tamaño do papel A3 segundo la táboa de formatos DIN e:
9. Os servizos da rede:
10. O selector para o axuste do contraste dunha fotocopiadora encontrase en:
11. Na celebración dun campionato, a misión do conserxe é:
12. A notificación dun acto administrativo, debe ser cursada ao interesado no prazo de:
13. Nunha folla de cálculo, a intersección dunha determinada fila cunha determinada columna denominase:
14. O correo electrónico ou e-mail:
15. ¿Qué ordenación require un fondo de libre acceso?
16. O sistema de notación da CDU (Clasificación Decimal Universal) constrúese con:
17. A signatura topográfica é:
18. Cando se rexistra unha obra en varios volumes:
19. Unha característica que distingue a un funcionario interino é:
20. ¿Qué é o expurgo?
21. O procedemento administrativo pode iniciarse:
22. Son tipos de campo en Ms Access:
23. ¿Cal dos seguintes servicios non é obrigatorio que sexa prestado nun municipio que conte con menos de 20.000 habitantes?
24. ¿Que artigo da Lei 7/1985, de 2 de abril, recolle as competencias que deben ser exercidas polos Concellos?
25. Das seguintes opcións ¿cales son navegadores de Internet?
26. ¿Que unidade do ordenador é a encargada de realizar a execución dos programas interpretando instruccións?
27. ¿Cal dos seguintes non é un sistema de tratamento de textos?
28. ¿Que función corresponde ao Subalterno en relación coas persoas alleas ao Servizo?
29. ¿Qué órgano é competente para realizar o nomeamento do persoal funcionario?
30. O contrato do persoal laboral pertencente a un Concello rexese por:
31. ¿De qué tipo de personalidade xurídica gozan os municipios?
32. Os elementos do municipio son:
33. ¿Que artigo da Constitución establece o principio de autonomía dos Municipios?